Privātuma politikaĀ 

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Å Ä« Privātuma politika apraksta, kā ES Beauty SIA, PVN ReÄ£. Nr. LV40203199297 ā€œSputņiks 6ā€, Dāvi, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 Ā (turpmāk saukti arÄ« ā€“ ā€œDatu pārzinisā€) iegÅ«st, apstrādā un glabā personas datus, esbeautylab.com iegÅ«st no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti ā€“ ā€œDatu subjektsā€ vai ā€œJÅ«sā€).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecÄ«bā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistÄ«ta darbÄ«ba, piemēram, iegÅ«Å”ana, ierakstÄ«Å”ana, pārveidoÅ”ana, izmantoÅ”ana, skatÄ«Å”ana, dzÄ“Å”ana vai iznÄ«cināŔana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdoÅ”anā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esoÅ”o likumdoÅ”anu.

2. Personas datu iegūŔana, apstrāde un glabāŔana.

2.1. Personu identificējoÅ”u informāciju Datu pārzinis iegÅ«st, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.Ā 

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, JÅ«s piekrÄ«tat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldÄ«ta atbilstoÅ”i Privātuma politikā noteiktajiem mērÄ·iem.

2.3. Datu subjekts ir atbildÄ«gs par to, lai iesniegtie personas dati bÅ«tu pareizi, precÄ«zi un pilnÄ«gi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegÅ”ana tiek uzskatÄ«ta par mÅ«su Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildÄ«gs par zaudējumiem, kas nodarÄ«ti Datu subjektam vai treÅ”ajām personām, ja tie raduÅ”ies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt Ŕādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds

3.1.2. DzimŔanas datums

3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).

3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekÅ”minētajam, Datu pārzinim ir tiesÄ«bas pārbaudÄ«t iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reÄ£istrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakŔpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekriÅ”anu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolÅ«kiem;

b) apstrāde ir vajadzÄ«ga lÄ«guma, kura lÄ«gumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikÅ”anai pēc datu subjekta pieprasÄ«juma pirms lÄ«guma noslēgÅ”anas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzÄ«ga pārziņa vai treŔās personas leÄ£itÄ«mo intereÅ”u ievēroÅ”anai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesÄ«bas un pamatbrÄ«vÄ«bas, kurām nepiecieÅ”ama personas datu aizsardzÄ«ba, ir svarÄ«gākas par Ŕādām interesēm, jo Ä«paÅ”i, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepiecieÅ”ami tiem nolÅ«kiem, kam tie saņemti;

3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekriÅ”ana attiecÄ«gajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumÄ«gs pamats.

Izbeidzoties Å”ajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arÄ« Datu subjekta personas datu glabāŔanas termiņŔ un visi attiecÄ«gie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papÄ«ra dokumentiem, kas saturējuÅ”i attiecÄ«gos personas datus vai arÄ« Å”ie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildÄ«tu savas saistÄ«bas pret Jums, Datu pārzinim ir tiesÄ«bas nodot JÅ«su personas datus sadarbÄ«bas partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepiecieÅ”amo datu apstrādi mÅ«su uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodroÅ”ina maksājumuĀ platformaĀ https://stripe.com. Pēc pieprasÄ«juma mēs varam nodot JÅ«su personas datus valsts un tiesÄ«bsargājoÅ”ajām iestādēm, lai nepiecieÅ”amÄ«bas gadÄ«jumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasÄ«bas.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodroŔinātu personas datu aizsardzību pret nejauŔu vai nelikumīgu iznīcināŔanu, mainīŔanu, izpauŔanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arÄ« pieprasÄ«t JÅ«su personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesÄ«bas uz Å”o datu nodoÅ”anu citam pārzinim (datu pārnesamÄ«ba);

4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.1.3. Dzēst savus personas datus (ā€œtikt aizmirstamā€), izņemot gadÄ«jumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.1.4. Atsaukt savu iepriekŔ sniegto piekriŔanu personas datu apstrādei;

4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi ā€“ tiesÄ«bas pieprasÄ«t, lai mēs Ä«slaicÄ«gi pavisam pārtraucam apstrādāt visus JÅ«su personas datus;

4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā

PieprasÄ«jumu par savu tiesÄ«bu Ä«stenoÅ”anu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē vai arÄ« iesÅ«tot pieprasÄ«jumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienestu info@esbeautylab.com vai pa tālruni +371 22030002.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Å Ä« Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprÄ«lis) par fizisku personu aizsardzÄ«bu attiecÄ«bā uz personas datu apstrādi un Ŕādu datu brÄ«vu apriti un ar ko atceļ DirektÄ«vu 95/46/EK (VispārÄ«gā datu aizsardzÄ«bas regula), kā arÄ« Latvijas Republikas un Eiropas SavienÄ«bas spēkā esoÅ”ajiem likumiem.